Język / Language :
Społeczność:
    

O nas    Aktualności    Wystawy    Edukacja    Wydarzenia    Kontakt
Projekt „Centrum wystawienniczo-regionalne dolnej Wisły w Tczewie”

Data publikacji: 25.09.2012, 09:29

PROJEKT Centrum wystawienniczo - regionalne dolnej Wisły w Tczewie został zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet 3: rozwój lokalny, działanie 3.2: obszary podlegające restrukturyzacji. Środki tego programu pochodzą z funduszu strukturalnego Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

BENEFICJENTEM - jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Gmina Miejska Tczew.

PARTNEREM PROJEKTU jest Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku – jednostka współzarządzająca po wykonaniu robót budowalno-montażowych.

BUDŻET PROJEKTU (PLN):

Wartość całego projektu: 8 878 157,91
Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75%): 6 658 618,43
Dotacja Ministra Gospodarki i Pracy (10%): 887 815,79
Środki własne Gminy Miejskiej Tczew: 1 331 723,69

Co nowego w muzeum?

Centrum wystawienniczo-regionalne dolnej Wisły, jest projektem stworzonym na bazie działalności dotychczasowego tradycyjnego muzeum. Jest elementem wpisującym się w działania na rzecz rewitalizacji starego miasta i wzmocnienia działań kulturalnych w aspekcie nowego podejścia do rozwoju społeczno-gospodarczego. Odnowa obiektu to przywrócenie miastu cennego zabytku architektury poprzemysłowej XIX wieku, stanowiącego wspaniałą, oryginalną scenerię dla działań środowisk zajmujących się krzewieniem lokalnej kultury i tradycji. Wzbogacenie placówki o lokal gastronomiczny oraz punkt informacji turystycznej dopełni jego funkcjonalności i wzbogaci ofertę usług. W części obiektu kontynuuje się działalność Muzeum Wisły, oddziału Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, partnera merytorycznego projektu.

Jaki jest cel Projektu?

W projekcie założono wykorzystanie zasobów lokalnej i regionalnej kultury oraz atrakcyjności położenia miasta. Placówka jest miejscem rozwoju nowatorskiej oferty działań promujących dziedzictwo Kociewia i lokalne wartości kultury, a skierowanych do współczesnych odbiorców. Tczew to miasto o silnych związkach z Wisłą. Jego rozwój gospodarczy opisywany jest poprzez historię rozwoju dróg wodnych, transportu rzecznego i kultury w strefie nadbałtyckiej. Nadwiślańskie położenie stanowi o jego istocie, toteż „Powrót Tczewa nad Wisłę”, współcześnie wskazanego przez władze samorządowe kierunku rozwoju strategicznego, jest naturalnym działaniem na rzecz budowania lokalnej tożsamości. Projekt jest elementem Programu Rewitalizacji. Włączony w ten sposób w cykl działań związanych z przywracaniem dawnej świetności starówki i budzeniem nowego ducha centrum miasta staje się realnym działaniem wzmacniającym efekty tego Programu. Proponowana współpraca organizacji pozarządowych i stowarzyszeń to założenie szerokiego udziału społecznego w dziele na rzecz rewitalizacji w oparciu o rdzenny potencjał miasta i regionu kociewskiego.

Na czym polega innowacyjność przedsięwzięcia?

Projekt jest przykładem współpracy między państwową placówką (Centralne Muzeum Morskie), a gminą na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego. Po zakończeniu robót nastąpi powrót Muzeum do części pomieszczeń (ok. 1/3 dotychczasowej powierzchni). Pozostałą powierzchnią zarządzać będzie jednostka powołana przez gminę, gdzie do dyspozycji organizacji pozarządowych zostaną postawione pomieszczenia, z założeniem, że organizacje przedstawią konkretne kulturowe idee projektowe do realizacji w obiekcie. Organizacje będą zachęcane do pozyskiwania środków na te cele, a przynajmniej do uzyskania konkursowego grantu miejskiego. Korzystanie z obiektu będzie miało charakter czasowy i jakościowy. Zakłada się, iż ta formuła będzie rozwijała się stopniowo w miarę nabierania przez organizacje pozarządowe umiejętności współpracy pomiędzy poszczególnymi organizacjami i gminą. Z czasem Centrum winno stać się miejscem przyjaznym mieszkańcom i gościom, o elastycznej ofercie programowej.

Co to jest rewitalizacja?

Jest to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych dzielnicach miast, przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu przestrzennego i odbudowy więzi społecznych. Celem nadrzędnym działania w ramach projektów rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego. Podstawą wdrażania działań rewitalizacyjnych są lokalne programy rewitalizacji, opracowane indywidualnie dla potrzeb konkretnego miasta. Realizacja programu winna integrować różne podmioty prawne, społeczne, wolontariat, mieszkańców miasta.

Jakie są inne działania realizowane w ramach Programu Rewitalizacji?

Miasto podejmuje szereg działań na rzecz przywrócenia dawnej świetności Starówki. Są to m.in.:

- działania inwestycyjne zagospodarowania terenu bulwaru nad Wisłą,
- budowa przystani rzecznej, w tym podniesienie drogi dojazdowej do przyszłej przystani,
- renowacja murów obronnych,
- modernizacja ulic i kwartałów starówki miejskiej,
- wprowadzenie w rejony Starego Miasta imprez kulturalnych (festiwale, koncerty).

Co pamiętają mury obecnej Fabryki Sztuk?

Zespół dawnej Fabryki Wyrobów Metalowych wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 1176 z dnia 28.08.1997 r. Obiekt wzniesiono w 1883 r. na miejsce rozebranego na potrzeby budowanego na Wiśle mostu – Szańca Środkowego. Zespół zabudowań dawnej fabryki stanowi przykład ukształtowania przestrzenno-architektonicznego budownictwa przemysłowego końca XIX i 1 ćw. XX w. Powstał w II połowie XIX wieku jako Fabryka Wyrobów Metalowych Emila Klecha. W okresie międzywojennym działała to Wytwórnia Wyrobów Metalowych Towarzystwa Akcyjnego „ARKONA”. W czasie II wojny światowej w budynku mieścił się obóz przejściowy dla polskich wysiedleńców. W okresie późniejszym został on przekształcony w fabrykę sprzętu optycznego na potrzeby wojskowe. Po wojnie ulokowano tu fabrykę gazomierzy i sprzętu gospodarstwa domowego. W 1980 roku miasto Tczew przekazało cały obiekt Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku, które zaadoptowało je na potrzeby Muzeum Wisły, jako jedynej w tamtym czasie takiej placówki w Polsce, a czwartej w świecie.

Jak przygotowano pracę Fabryki Sztuk?

W latach 2004-2006 podejmowano projekty wspierające przyszłe działania nowej placówki:

1. Projekt: „Dziedzictwo dla współczesności. Tradycja jako potencjał atrakcyjności w Euroregionie Bałtyk”

Partnerzy UM Tczew: Oddział Kłajpedzki Związku Polaków na Litwie,Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tczewskiej
współpraca: Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
współfinansowanie: CBC Phare, Euroregion Bałtyk
wdrożenie projektu: 2004-2005
cel projektu: zacieśnienie współpracy między samorządem i organizacjami pozarządowymi z Tczewa a organizacjami z Kłajpedy w aspekcie pielęgnowania dziedzictwa kulturowego regionów Kociewia i Kłajpedy
główne wydarzenia projektu:

- spotkania warsztatowe partnerów i organizacji pozarządowych w celu stworzenia programu działań dla potrzeb przyszłego Centrum
- impreza plenerowa w trakcie Dni Ziemi Tczewskiej, w scenografii wioski kociewskiej z prezentacją rzemiosł i sztuki ludowej

2. Projekt: „Wzmocnienie tożsamości kulturowej w Tczewie i Kłajpedzie”

Partner UM Tczew: Centrum Etnokultury miasta Kłajpeda
współfiansowanie: Program Sąsiedztwa Litwy,
Polski i Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej Interreg IIIA
wdrożenie projektu: 2005-2006

Cel projektu:

zwiększenie świadomości różnorodności kulturalnej regionów obszaru przygranicznego na przykładzie regionów Tczewa i Kłajpedy.

Główne wydarzenia projektu:

- cykl 3. imprez masowych w miastach partnerów
- konferencja: „Tożsamość kulturowa obszarów przygranicznych w dobie globalizacji”

Ponadto przeprowadzono warsztaty dot. przygotowania projektów kulturalnych, w tym projektów partnerskich do funduszy unijnych. Celem szkolenia było nauczenie uczestników projektu procesu planowania, zarządzania oraz rozliczania projektów finansowanych ze źródeł europejskich zgodnie z procedurami UE oraz zapoznanie z konkretnymi zasadami obowiązującymi przy składaniu wniosków do funduszy strukturalnych oraz programów wspólnotowych.

Podjęte zostały komplementarne projekty w ramach Programu Rewitalizacji:

3. Projekt: „Odnowa średniowiecznych murów obronnych Tczewa – historycznego przystanku na drodze wodnej Berlin-Kaliningrad-Kłajpeda”

Projekt dofinansowany ze środków UE z programu PHARE 2003 – Przygotowanie projektów infrastrukturalnych w ramach Interreg IIIA-- wykonanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla fragmentów murów obronnych i dwóch kamienic Starego Miasta, posadowionych na reliktach tych murów.
Wdrożenie projektu: 2006

4. Projekt: „Infrastruktura drogi wodnej Berlin-Kaliningrad-Kłajpeda w Tczewie i Kłajpedzie”

Infrastrukturalny projekt partnerski w ramach Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA,
partner projektu: miasto Kłajpeda
działania:

- Tczew: budowa portu rzecznego nad Wisłą,
- Kłajpeda: wykonanie projektu technicznego ścieżek rowerowych obszarów nadrzecznych w Kłajpedzie
Wdrożenie projektu: 2006-2007

5. Projekt: „Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego” (Akronim: InWater)

Projekt współfinansowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIB.
partnerzy: z Niemiec, Litwy, Obwodu Kaliningradzkiego i Polski
partnerzy polscy: Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Tczew, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich

Spodziewane rezultaty:

- wytyczne dla legislacji, wymagań dla żeglugi śródlądowej i systemu bezpieczeństwa żeglowania
- programy rewitalizacji i opracowania dla przyszłych inwestycji
- forum współpracy dla zagospodarowania i rozwoju sieci śródlądowych dróg wodnych

Wdrożenie projektu: 2006-2007
Czytaj więcej
Ciekawe wydarzenia
Aktualności
1 września 2018 roku to wyjątkowa data również dla Fabryki Sztuk. Po oficjalnych uroczystościach na ...
Wystawy
Osiągnięcia sportowe tego utalentowanego polskiego lekkoatlety odzwierciedlą zaprezentowane medale, ...
Wrześniowe Targowisko 2018
Aktualności
Targ różnorodności zakwitł w pełni. Skwer Doktora Schefflera i deptak przy ul. Jarosława Dąbrowskieg...
Aktualności
  
Fabryka Sztuk © 2007 - 2018
Projekt dofinansowany ze środków UE ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006