Język / Language :
Społeczność:
    

O nas    Aktualności    Wystawy    Edukacja    Wydarzenia    Kontakt
Ogłoszenie o naborze - stanowisko pracy d/s plastyki

Data publikacji: 19.08.2014, 13:12

Dyrektor Fabryki Sztuk

KA – 110/1/3/14

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DS. PLASTYKI
w Fabryce Sztuk1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
- znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie co najmniej średnie – plastyka bądź pokrewne,
- znajomość programów graficznych Corel Draw i/lub Adobe Photoshop
- niekaralność,
- nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
- predyspozycje plastyczne, zdolności manualne,
- umiejętność aranżacji przestrzeni,
- zdolności pedagogiczne,
- umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność, kreatywność
- obsługa komputera,
- wskazane wykształcenie wyższe lub kontynuacja nauki na studiach kierunkowych - plastyka bądź pokrewne,
- mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych bądź ukończenie kursów w tym zakresie,
- mile widziana znajomość języka obcego /angielski, niemiecki/.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- współtworzenie programów i planów pracy,
- aranżacja merytoryczna i plastyczna wystaw,
- opracowywanie planów promocji działalności,
- przygotowanie i prowadzenie programów edukacyjnych dotyczących sztuki,
- merytoryczne przygotowywanie i prowadzenie różnorodnych zajęć plastycznych,
- przygotowywanie materiałów promocyjnych i reklamowych,
- organizowanie i współorganizowanie wystaw,
- współorganizowanie imprez kulturalnych,
- współpraca z ośrodkami kultury i sztuki, artystami, placówkami oświatowymi, itp.
- przygotowywanie i współtworzenie projektów aplikujących o środki pozabudżetowe.

4. Warunki pracy na stanowisku
praca na pełen etat, na miejscu i poza siedzibą pracodawcy, praca przy komputerze, w budynku znajduje się winda

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%
6. Wymagane dokumenty:
- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk kwestionariusza można pobrać w dziale kadr w siedzibie Fabryki Sztuk, przy ulicy 30 Stycznia 4 bądź ze strony internetowej www.fabrykasztuk.tczew.pl),
- list motywacyjny,
- oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- prace plastyczne własne formatu A4 o tematyce: jedna praca architektura, jedna praca pejzaż, 1 praca przedstawiająca sylwetki ludzkie,
- projekt graficzny własny (wydruk) plakatu i zaproszenia na wystawę malarstwa, rzeźby i rysunku (tytuł: „Trzy oblicza sztuki”),
- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Fabryki Sztuk lub pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. plastyki w Fabryce Sztuk, w terminie do dnia 4 września 2014 r.
Aplikacje, które wpłyną do Fabryki Sztuk po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna i praktyczny test kompetencji, w tym z zakresu znajomości obsługi programów graficznych.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.fabrykasztuktczew.bipstrona.pl) oraz na tablicy informacyjnej Fabryki Sztuk.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)”.Dyrektor Fabryki Sztuk

Alicja Gajewska
Pobierz pliki:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pdf / 354 KB. Ilość pobrań: 5763)
Czytaj więcej
Ciekawe wydarzenia
Europejska Noc Muzeów 2019
Aktualności
Podczas Europejskiej Nocy Muzeów, która odbyła się 18 maja 2019 r., przybliżyliśmy kulturę żydowską.
Wystawy
Zapraszamy do kamienicy przy ulicy Podmurnej 12 na kolejną historyczną wystawę przedstawiającą życie...
rodzina koci koci... Kociewiaków
O nas
Naszą maskotką jest koci koci... Kociewiak.
Aktualności
Metropolitalna Karta do Kultury - odbierzesz ją w bibliotece, a skorzystasz również u nas.
  
Fabryka Sztuk © 2007 - 2019
Projekt dofinansowany ze środków UE ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006