Język / Language :
Społeczność:
    

O nas    Aktualności    Wystawy    Edukacja    Wydarzenia    Kontakt
Ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. plastyki

Data publikacji: 01.10.2013, 08:00

Dyrektor Fabryki Sztuk

KA – 110/1/3/13

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DS. PLASTYKI
w Fabryce Sztuk1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
- znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie co najmniej średnie – plastyka bądź pokrewne,
- znajomość programów graficznych Corel Draw i/lub Adobe Photoshop
- niekaralność,
- nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
- predyspozycje plastyczne, zdolności manualne,
- umiejętność aranżacji przestrzeni,
- zdolności pedagogiczne,
- umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność, kreatywność
- obsługa komputera,
- wskazane wykształcenie wyższe lub kontynuacja nauki na studiach kierunkowych - plastyka bądź pokrewne,
- mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych bądź ukończenie kursów w tym zakresie,
- mile widziana znajomość języka obcego /angielski, niemiecki/.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- współtworzenie programów i planów pracy,
- aranżacja merytoryczna i plastyczna wystaw,
- opracowywanie planów promocji działalności,
- przygotowanie i prowadzenie programów edukacyjnych dotyczących sztuki,
- merytoryczne przygotowywanie i prowadzenie różnorodnych zajęć plastycznych,
- przygotowywanie materiałów promocyjnych i reklamowych,
- organizowanie i współorganizowanie wystaw,
- współorganizowanie imprez kulturalnych,
- współpraca z ośrodkami kultury i sztuki, artystami, placówkami oświatowymi, itp.
- przygotowywanie i współtworzenie projektów aplikujących o środki pozabudżetowe.

4. Warunki pracy na stanowisku
praca na miejscu i poza siedzibą pracodawcy, praca przy komputerze, w budynku znajduje się winda

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%

6. Wymagane dokumenty:
- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie(druk kwestionariusza można pobrać w dziale kadr w siedzibie Fabryki Sztuk, przy ulicy 30 Stycznia 4 bądź ze strony internetowej www.fabrykasztuk.tczew.pl),
- list motywacyjny,
- oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- prace plastyczne własne formatu A4 o tematyce: jedna praca architektura, jedna praca pejzaż, 1 praca przedstawiająca sylwetki ludzkie,
- projekt graficzny własny (wydruk) plakatu i zaproszenia na wystawę (tytuł: „Kociewie. Serdeczna strona świata”),
- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Fabryki Sztuk lub pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. plastyki w Fabryce Sztuk , w terminie do dnia 11 października 2013 r.
Aplikacje, które wpłyną do Fabryki Sztuk po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna i praktyczny test kompetencji, w tym z zakresu znajomości obsługi programów graficznych.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tczew.pl) oraz na tablicy informacyjnej Fabryki Sztuk.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)”.


Dyrektor Fabryki Sztuk
Alicja Gajewska
Pobierz pliki:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pdf / 354 KB. Ilość pobrań: 5993)
Czytaj więcej
Ciekawe wydarzenia
Aktualności
W Roku Kazimierza Piechowskiego, Honorowego Obywatela Miasta Tczewa, więźnia i uciekiniera z niemiec...
Wystawy
Z całą pewnością, łączy ich jedno – pozostawili lub pozostawiają po sobie trwały ślad na ziemi...
Aktualności
Szkółka Plastyczna Piotrusia Pana, warsztaty koci koci... Kociewiaka, warsztaty ceramiczne - to nasz...
Aktualności
Przed nami piąta edycja konkursu polegającego na zaprojektowaniu wakacyjnej pocztówki.
  
Fabryka Sztuk © 2007 - 2019
Projekt dofinansowany ze środków UE ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006