Język / Language :
Społeczność:
    

O nas    Aktualności    Wystawy    Edukacja    Wydarzenia    Kontakt
Ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. multimediów

Data publikacji: 10.10.2013, 14:39

Dyrektor Fabryki Sztuk

KA – 110/2/3/13

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DS. MULTIMEDIÓW
w Fabryce Sztuk1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
- znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność,
- nieposzlakowana opinia,
- wykształcenie co najmniej średnie,
- znajomość obsługi komputera, w tym systemów operacyjnych Windows oraz pakietów biurowych Microsoft Office,
- znajomość programów graficznych Adobe Photoshop i/lub Corel Draw,
- znajomość programów do animacji komputerowej – wskazany SwishMax
- znajomość programów do tworzenia prezentacji filmowych – wskazany Sony Vegas Pro
- dobra znajomość zagadnień technicznych związanych ze sprzętem komputerowym oraz sieciami.

2. Wymagania dodatkowe:
- bardzo dobra organizacja pracy,
- umiejętności organizacyjne,
- samodzielność, kreatywność,
- sumienność i dokładność,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
- wskazane wykształcenie kierunkowe – informatyka, bądź pokrewne,
- mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych bądź ukończenie kursów w tym zakresie,
- mile widziana znajomość języka obcego /angielski, niemiecki/.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- współtworzenie programów i planów pracy,
- administrowanie stroną internetową oraz siecią,
- zarządzanie sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem, w tym konfigurowanie komputerów zgodnie z wymaganiami na danym stanowisku pracy,
- tworzenie prezentacji multimedialnych,
- opracowywanie i przygotowywanie projektów graficznych, w tym materiałów promocyjnych i reklamowych,
- analiza oraz graficzna edycja i korekta materiałów fotograficznych i filmowych,
- konfiguracja i zarządzanie sprzętem audio-video, w tym zaawansowanym sprzętem na potrzeby wystaw,
- zarządzanie monitoringiem i systemem alarmowym,
- organizacja warsztatów z zakresu informatyki, multimediów i obsługi komputera,
- pomoc w organizacji wystaw i różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych,
- współpraca z różnorodnymi podmiotami w zakresie prowadzonych działań,
- przygotowywanie i współtworzenie projektów aplikujących o środki pozabudżetowe.

4. Warunki pracy na stanowisku
praca na miejscu i poza siedzibą pracodawcy, praca przy komputerze, w budynku znajduje się winda.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie(druk kwestionariusza można pobrać w dziale kadr w siedzibie Fabryki Sztuk, przy ulicy 30 Stycznia 4 bądź ze strony internetowej www.fabrykasztuk.tczew.pl),
- list motywacyjny, CV,
- oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- projekt graficzny własny plakatu i zaproszenia (wydruk) oraz banera multimedialnego (na nośniku CD/DVD w formacie SWF lub AVI) na wystawę (tytuł: „Kociewie. Serdeczna strona świata”),
- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Fabryki Sztuk lub pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. multimediów w Fabryce Sztuk, w terminie do dnia 21 października 2013 r.
Aplikacje, które wpłyną do Fabryki Sztuk po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna i praktyczny test kompetencji, w tym z zakresu znajomości obsługi programów graficznych.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tczew.pl) oraz na tablicy informacyjnej Fabryki Sztuk.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)”.]/i]


Dyrektor Fabryki Sztuk
Alicja Gajewska
Pobierz pliki:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pdf / 354 KB. Ilość pobrań: 5853)
Czytaj więcej
Ciekawe wydarzenia
Aktualności
Wielkie wydarzenie artystyczne. Od 17 maja do końca lipca będzie można podziwiać sztukę żydowską!
Planer Kulturalny
Aktualności
Zaplanuj sobie kulturę!
Wystawy
Zapraszamy do kamienicy przy ulicy Podmurnej 12 na kolejną historyczną wystawę przedstawiającą życie...
Pchli Targ 2019
Aktualności
Ta niedziela była handlowa... 2 czerwca odbył się Pchli Targ.
  
Fabryka Sztuk © 2007 - 2019
Projekt dofinansowany ze środków UE ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006